Bezpečnost, přehled, pořádek a efektivita systému. Služba PEGS System.

PEGS System, pořádek, bezpečnost, efektivita, přehled o prováděných úkonech a činnosti na PC a v systému.

Služba PEGS System – bezpečnost, přehled, pořádek a efektivita celého systému!

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že většina subjektů – společností nemá jasný přehled o tom, co se v jejich firmě a systému děje, činnosti jsou spíše intuitivní a někdy chaotické, nejsou stanovena jasná pravidla, postupy, společnost provozuje zbytečně komplikovanou a drahou počítačovou síť, která má technické i bezpečnostní slabiny. Firma nemá jasně nastavené procesy, neví přesně kdo co dělá, kdy a jak dlouho, jaký je z toho výstup a jaká rizika v těchto činnostech jsou.

Souběh tohoto divokého a nepřehledného stavu, společně s rizikem, které přináší do systému i každý jednotlivec – pracovník, vytváří pro společnost – firmu stav, kde může snadno dojít k chybám, které mohou takový subjekt velmi poškozovat, nebo přímo ničit.

PEGS System řeší komplexně celý chod společnosti od vstupu zaměstnance, nebo návštěvy do objektu, přehled o tom, kde se kdo nachází a co dělá, až po kontrolu práce a dalších činností různými technickými a systémovými prostředky. Věnuje se bezpečnosti vytvářených a uchovávaných dokumentů a dat.

PEGS System zkvalitňuje chod nejen celé počítačové sítě, ale i chod firmy – subjektu, kde je používán, sleduje procesy a vyžaduje dodržování stanoveného režimu.
Zároveň zabezpečuje proti nežádoucím událostem, které mohou poškozovat, nebo ničit firmu.
Poskytuje vysokou ochranu proti  monitoringu a odposlechu, včetně nežádoucích činností samotných zaměstnanců.

Nový stav po provedených úkonech zajistí:
- pořádek a přehled v celém systému, nejen v počítačové síti
- bezpečnost systému a jeho nastavení tak, aby nedocházelo k rizikovým událostem
- soustavný preventivní dohled s důrazem na včasné varování před problémem, který by mohl nastat
- ochrana dokumentů před jejich zcizením, monitoringem a před nežádoucími úpravami
- vysokou efektivitu vykonávaných činností a procesů
- úsporu vynakládaných prostředků na chod firmy

Služba je provedena v jednotlivých krocích:

 • prvotní konzultace směřující k seznámení se stavem subjektu a zjištění potřeb uživatele
 • prověrka počítačové sítě a připojených počítačů, případně dalších koncových zařízení
 • audit pracovních procesů subjektu se zaměřením na neefektivní, zdvojené a rizikové činnosti
 • analýza potřeb uživatele s důrazem na optimalizaci, bezpečnost subjektu a systému, hospodárnost
 • vytvoření návrhu řešení – bezpečné a efektivní struktury nejen počítačové sítě, ale i celého systému
 • vytvoření návrhu zabezpečení celého subjektu a bezpečný chod všech procesů
 • realizace navrhovaného projektu
 • v projektu PEGS System jsou často navrhovány pro doplnění a zajištění kontroly prvky:
  - přístupových systémů (čipy, karty, biometrie pro zamezení vstupu nežádoucích osob do objektu, nebo části objektu – vybrané místnosti, kanceláře, zóny)
  - zabezpečovacích systémů EZS (alarm, prostorová čidla, okenní, dveřní kontakty, chráněné zóny, otřesová čidla, infra závory)
  - kamerové CCTV systémy (kamery s mnoha funkcemi, detekčními zónami, zapojené do záznamového a dohledového systému, kde je možno stav kontrolovat ON-LINE na PC, tabletu, notebooku, telefonu kdekoliv na světě, kde je internet, nebo signál GSM)
  - systém pro rozpoznávání a zapisování SPZ vozidla při vjezdu, nebo výjezdu z objektu
  - systémy ochrany a evidence zboží
  - systémy pro přehledné a efektivní skladové hospodářství (EAN čárové kódy, QR kódy)
  - systémy dohledu nad provozem vozidel, stavebních strojů (GPS, GSM lokalizátory, elektronická kniha jízd, palivové měrné tyče a doplňkové systémy pro zjištění, co se s vozidlem, nebo strojem děje, kde se pohybuje, jak pracuje, jakou má spotřebu, jak jezdí rychle a pod.)
  - systém dohledu nad transferem zásilek (GPS a GSM lokalizátory)
  - systém inteligentního domu (pro šetření energií, automatické systémy vytápění, ventilace, zavlažování)

PEGS System je vhodný pro ty, kteří chtějí v současném vysoce konkurenčním prostředí udržet a zvýšit zisk, být více konkurenceschopným subjektem, snižovat náklady na provoz a výrobu, mít pod kontrolou veškeré vstupy i výstupy, eliminovat rizika pocházející od vlastních zaměstnanců, nebo pro ty, kteří chtějí ve svém prostředí zavést pořádek, bezpečnost, efektivitu a tím i uspořit značné náklady.

PEGS systém může být zároveň i vhodným nástrojem pro kontrolu schvalovacích a rozhodovacích procesů na všech stupních úřadů, orgánů státní správy, kdy poskytne vysokou transparentnost činností a zamezí nelegálním jevům.

V případě zájmu o konzultaci, zda je pro vás služba PEGS System, nebo některá její dílčí část vhodná, volejte +420 776 222 666
Pavel Maletínský